Szóstoklasisto!

Miejskie Gimnazjum nr 3 w Piekarach Śl. to szkoła, która uczy, wychowuje i bawi, w której uczniowie poszerzają wiedzę, uczą się szacunku dla prawdy, poznają kulturę, rozwijają swoją wrażliwość na dobro i piękno. Szkoła gwarantuje wysoki poziom dydaktyczny, skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze. Wewnątrzszkolne programy profilaktyczno - wychowawcze oraz konsekwencja i fachowość w ich realizacji pozwalają na kształcenie człowieka wszechstronnie przygotowanego do podejmowania wyborów, kreatywnego, umiejącego działać odpowiedzialnie i żyć zdrowo. Gimnazjum cieszy się dużym uznaniem w środowisku lokalnym, wśród rodziców i uczniów, gwarantując wszechstronny rozwój fizyczny i umysłowy, a także opiekę nad dziećmi w trudnej sytuacji bytowej.

Wśród naszych uczniów i absolwentów mamy dwóch posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży, laureata wojewódzkiego konkursu biologicznego, finalistów wojewódzkich konkursów oraz stypendystów Rady Miasta.

W naszej szkole:
- panuje atmosfera twórczej pracy,
- uczniowie mają wpływ na życie szkoły,
- rozwijają indywidualne zainteresowania

Nasze gimnazjum wyróżniają:
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- skuteczna pomoc pedagogiczna i psychologiczna pedagogów,
- współpraca z rodzicami,
- możliwość nauki dwóch języków obcych ,
- udział uczniów w realizacji programów i projektów edukacyjnych,
- różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
- organizowanie wycieczek (w tym zagranicznych) dydaktycznych i rekreacyjnych,
- Szkolne Centrum Informacji Bibliotecznej i Medialnej z pracownią multimedialną oraz dostępem do Internetu,
- 2 pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym,
- pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny,
- działania integrujące uczniów klas pierwszych
- nagrody rzeczowe dla najlepszych,
- współpraca z instytucjami oświatowo-kulturalnymi,
- kronika gimnazjum,
- sala gimnastyczna, salka korekcyjna (taneczna z lustrami), stołówka, sklepik,
- opieka medyczna,

Gimnazjum funkcjonuje od 9 lat, obecnie uczy się w nim 351 uczniów, w 14 oddziałach (na jeden oddział przypada średnio 25 uczniów). Mamy klasy o profilu sportowym (ogólnym), tanecznym i językowym. Zatrudnionych jest 37 nauczycieli.

Jeśli chcesz się uczyć w życzliwej, twórczej atmosferze, złóż dokumenty w naszym Gimnazjum.

Wśród naszych uczniów możesz być i Ty! pobierz podanie


Zasady rekrutacji do Miejskiego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II

1. Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 21);

c) Statut Gimnazjum.

2. W Gimnazjum:

a) we wszystkich oddziałach realizowana jest jednakowa podstawa programowa określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)

b) obowiązują jednakowe dla wszystkich uczniów:
- Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej;
- Program Wychowawczy;
- Szkolny Plan Nauczania;
- Szkolny Zestaw Programów Nauczania;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Program Profilaktyki;
- Program Zajęć Pozalekcyjnych;
- Plan Pracy Świetlicy.

c) tworzone są klasy ogólne, w których liczba godzin zajęć obowiązkowych wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 i Nr 137, poz. 1155 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093)

3. Do Gimnazjum przyjmuje się:
- z urzędu - absolwentów szkół podstawowych nr 1, 3 i 5
- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w innym obwodzie szkolnym.

4. Zgłoszenie do Gimnazjum polega na złożeniu w sekretariacie - w terminie od 04 maja do 10 czerwca 2009 roku -"Podania o przyjęcie do Miejskiego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śl." i podpisanego zdjęcia.

a) podania zostaną dostarczone do szkół podstawowych.

b) pozostali zainteresowani rodzice mogą je otrzymać bezpłatnie w sekretariacie gimnazjum,

c) wzór podania dostępny jest na,

d) Podanie można kserować,

e) w podaniu uczeń wraz z rodzicami:
- określa swoje osiągnięcia w konkursach,
- prezentuje zainteresowania,
- wyraża chęć udziału w zajęciach dodatkowych,
- deklaruje udział w lekcjach religii,
- informuje o dysleksji/dysortografii zgodnie z wydaną opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

f) przyjęcie dziecka do Gimnazjum następuje po złożeniu w sekretariacie gimnazjum oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku sprawdzianu - w terminie do 22 czerwca 2009r.

g) postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- dyrektor, wicedyrektor i pedagog szkolny;
- przedstawiciele Rady Pedagogicznej

h) w swojej pracy komisja będzie kierować się następującymi regułami:
- szkoła jest przyjazna uczniowi, wystrzega się zjawiska „segregacji”
- w miarę możliwości w tworzonych oddziałach zachowana zostanie zbliżona liczba dziewcząt i chłopców;
- zakłada się kontynuację nauki języka obcego ze szkoły podstawowej;
- oddział powinien liczyć w zasadzie do 30 uczniów;

i) komisja opracuje i ogłosi listy uczniów przydzielonych do poszczególnych oddziałów w terminie do 29 czerwca 2009 r.;

j) umotywowane odwołania od decyzji komisji można składać w terminie do dnia 03 lipca 2009 r. w sekretariacie szkoły. Odwołania rozpatruje Komisja Rekrutacyjna;

k) ostateczne zakończenie przyjęć i ogłoszenie list uczniów przyjętych nastąpi do dnia 6 lipca 2009 r.

l) z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniach.

5. Świetlica szkolna przyjmie wszystkich chętnych uczniów zapewniając im opiekę przed i po zajęciach w sekcjach tematycznych, zgodnych z zainteresowaniami uczniów, wg deklaracji zgłoszeń.

6. Lista podręczników zostanie ustalona do dnia 15 czerwca każdego roku. Listę tą można otrzymać w sekretariacie lub ściągnąć z naszej strony internetowej.

8. Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela sekretariat Gimnazjum - osobiście lub telefonicznie (tel. 032 287-17-14) w godzinach urzędowania.


Uwagi dodatkowe:
Podania proszę składać na oryginalnych wzorach pobierz podanie .
Przy oddaniu podania każdy uczeń otrzyma wykaz podręczników (w sekretariacie szkoły) Zestaw Podręczników (w formacie pdf)
Test sprawnościowy do klasy o profilu sportowym- 04 czerwca godz. 15.00
Test sprawnościowy do klasy o profilu tanecznym- 17 czerwca godz. 16,00
2005 MiejskieGimnazjum3 w Piekarach Śląskichdesign: r6