Człowiek uczy się nie dla szkoły, lecz dla życia.


<< powrót do strony głównej

Na co kładziemy nacisk >>

-Nauczanie języków obcych
-Rozwój fizyczny uczniów (klasy o profilu sportowym)
-Kształtowanie postaw prospołecznych (różne formy szkolnej samorządności np. uczniowie naszej szkoły są członkami Młodzieżowej Rady Miasta, udzielają się jako wolontariusze)
-Indywidualizacja procesu nauczania (stosowanie nowoczesnych metod nauczania)Co nas wyróżnia >>

-Życzliwa atmosfera i otwarte kontakty między wszystkimi członkami szkolnej
społeczności
-Bardzo dobra współpraca z rodzicami,
-Wywiadówka on-line;
-Duża liczba popołudniowych zajęć w tym sportowych
-Organizowane imprez we współpracy i na rzecz środowiska lokalnego np.Święto szkoły czyli Gimnazjada; w tym roku Baśnie i Bajki; dzień otwarty szkoły; pasowanie na Gimnazjalistę,
-Baza dydaktyczna np. dwie sale komputerowe (w których odbywają się zajęcia z różnych przedmiotów, np. języki obce, geografia), szkolny zwierzyniec


Zajęcia pozalekcyjne >>

W szkole odbywają się następujące zajęcia pozalekcyjne: koło biologiczne, humanistyczne,j. angielskiego, chór, klub europejski, koło taneczne, chemiczne, recytatorsko teatralne, regionalne, fizyczne, informatyczne, matematyczne, liga piłki koszowej, szkolny klub sportowy, liga piłki nożnej, liga piłki siatkowej. Zajęcia te w większości są prowadzone społecznie przez nauczycieli naszej szkoły, trwają od 1 do 3 godzin tygodniowo, uczestniczą w nich grupy ok. 15 os.


Dla szczególnie zdolnych >>

-Indywidualizacja procesu nauczania w ramach każdego przedmiotu
-Rozwijanie umiejętności i zdobywanie wiedzy w ramach zajęć pozalekcyjnych
-Popołudniowa pomoc w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych
-Stosowanie nowoczesnych metod nauczania
-Rozwijanie zainteresowań poprzez wyjścia do: kin , teatrów, udział w koncertach


Oferta dla ucznów z trudnościami >>

-Zajęcia rewalidacyjne, wyrównawcze, z pedagogiem szkolnym
-Samopomoc uczniowska
-Współpraca z Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną


Języki obce >>

język angielski, niemiecki


Jak uczymy języków >>

Szkoła uczy dwóch j. obcych. Uczniowie kontynuują naukę języka poznanego w szkole podstawowej,a dodatkowo poznają drugi, nowy język.
Lekcje odbywają się z podziałem na grupy 10-13 osobowe. Język wiodący nauczany jest w wymiarze 3 godzin tygodniowo, drugi język 1 godzina, ewentualnie trzeci - 1 godzina tygodniowo


Zajęcia profilaktyczne >>

W Szkolnym programie profilaktyki oraz w Szkolnym programie przeciwdziałania agresji, zawarte zostały fragmenty programów profilaktycznych: Szkoła wolna od uzależnień, Spójrz inaczej, Żyję bez ryzyka, Jak żyć z ludźmi


<< powrót do strony głównej
2005 MiejskieGimnazjum3 w Piekarach Śląskichdesign: r6